OFICJALNA STRONA INFORMACYJNA WKŁ "JODEŁKA" 43 W MIROSŁAWCU


Idź do treści

Porzadek walnego zgromadzenia 2010

UWAGA


PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 43 "JODEŁKA"
W MIROSŁAWCU GÓRNYM.
Zwołanym na dzień 08.05.2010 r. w Domu Kultury w Mirosławcu .


1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie zgodności zwołania i ważności Zgromadzenia
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad..
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za sezon 2009/2010.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009/2010 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad uchwałami w następujących sprawach:
" Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009/2010
" Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2009/2010
" Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009/2010
" Udzielenia absolutorium dla Zarządu
" Zatwierdzenia budżetu koła na sezon 2010/11
Oraz uchwałami i poprawkami do uchwał o treści zamieszczonej poniżej
10. Przerwa
11. Dyskusja nad projektami Komisji Rewizyjnej, uchwał w niżej wymienionych sprawach:
" W sprawie rozliczania dokumentów rozchodowych jeden raz w miesiącu
12. Zgłaszanie kandydatów do zarządu koła i komisji rewizyjnej
13. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania organów koła.
14. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów
15. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru delegatów.
16. Głosowanie uchwał.
17. Zamknięcie Zgromadzenia
18. Obiad


UCHWAŁA NR 1/2009 w sprawie zgodności zwołania i ważności Zgromadzenia w dniu 08.05.2010 r.
UCHWAŁA NR 2/2009 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009/2010
UCHWAŁA NR 3/2009 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2009/2010
UCHWAŁA NR 4/2009 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009/2010
UCHWAŁA NR 5/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2009/2010
UCHWAŁA NR 7/2009 w sprawie planu budżetu koła na sezon 2010/2011
UCHWAŁA NR 8/2009 w sprawie organizacji polowań dewizowych w sezonie 2011/2012
§ 1
1. W sezonie 2011/2012 przeznacza się do sprzedaży myśliwym zagranicznym następujące ilości zwierzyny grubej :
a) Jeleń byk - 8 szt.
b) Jeleń łania - 8 szt.
c) Jeleń ciele - 5 szt.
d) Sarna rogacz - 25 szt.
e) Sarna koza - 20 szt.
f) Sarna koźle - 10 szt.
g) Dziki - 40 szt.
2. Ilości te mogą ulec nieznacznym wahaniom ze względu na nie przewidywalność efektów polowań dewizowych zbiorowych.
3. Planuje się zorganizowanie pięciu dni polowań dewizowych zbiorowych.
4. Zarząd podejmie przed sezonem polowań uchwałę w sprawie obowiązujących stawek dla osób biorących udział w polowaniach dewizowych.

UCHWAŁA NR 9/2009 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
§ 1
1. Osoba składająca deklarację celem przyjęcie do koła, zobowiązana jest, przed rozpatrzeniem deklaracji przez zarząd koła, uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości 480 zł..
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata do koła, zarząd zobowiązany jest zwrócić opłatę wpisową w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zarządu odmawiającego przyjęcia, niezależnie czy zainteresowany złożył odwołanie do walnego zgromadzenia czy też nie.
§ 2
1. Składkę do PZŁ należy uregulować do dnia 30 listopada.
2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 20 zł. i może być zmieniana zapisami budżetu Koła.

3. Terminem wymagalności składki członkowskiej za trzy kolejne miesiące kwartału jest ostatni dzień kwartału kalendarzowego.
4. Myśliwi, którzy ukończyli 70 lat płacą 50% składki na koło licząc od miesiąca, w którym ten wiek osiągną.
§ 3

1. Myśliwy - członek koła - zobowiązany jest do wypracowania na rzecz koła w ciągu roku 100 pkt (wg zasad opracowanych przez Zarząd Koła) lub wpłacić ich równowartość w wysokości 400 zł ( 4 zł za 1 pkt) z czego połowę tych zobowiązań uregulować należy do dnia 31.08 każdego roku, a z pozostałej połowy rozliczyć się do dnia 30.03. następnego roku kalendarzowego.


UCHWAŁA NR 10/2009 w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny

§ 1
1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz koła. Nie wywiązanie się z zobowiązań wynikających z uchwały nr 9 skutkuje rozpatrzeniem na posiedzeniu zarządu, w tym możliwością wstrzymania odstrzału lub nałożeniem innym kar statutowych.
2. Zarząd koła może wyróżniać członków koła udzieleniem odstrzałów, których nie starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz koła oraz tych, którzy polując w roku poprzednim nie pozyskali tej zwierzyny. Zarząd będzie również brał pod uwagę prawidłowość odstrzału w minionym sezonie łowieckim.
3. Szczegółowe kryteria dot. ilości godzin gospodarczych, zasług na rzecz koła, wpływu pozyskania w roku ubiegłym oraz ilości zwierzyny na odstrzale, terminu jego ważności i przeznaczenia tuszy określa zarząd koła, formułując je w protokóle posiedzenia zarządu, a informacja o tych kryteriach jest dostępna dla każdego członka koła.

§ 2
1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez zarząd koła i są podpisywane przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu koła, zgodnie ze Statutem PZŁ.
2. Odstrzał wystawia się na okres dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc.

§ 3
1. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, ma prawo pierwszeństwa do zakupu jej tuszy, po cenie uzyskiwanej w danym czasie przez koło od punktu skupu skupującego tusze od koła, lub w wypadku bardzo niskiej ceny w skupie wg ceny jaką zarząd ustali na posiedzeniu zarządu, podając ją do wiadomości członkom koła.
2. Obowiązkowych oględzin i ważenia tuszy dokonywać będzie komisja złożona z trzech myśliwych w tym jeden członek Zarządu Koła.
3. Podstawą obciążenia myśliwego za sprzedawaną mu tuszę jest protokół określający wagę tuszy, wystawiony przez łowczego. Należność za tuszę myśliwy zobowiązany jest wpłacić do dnia 20 - tego, następnego miesiąca kalendarzowego od daty odstrzału.
4. Tusze dzików strzelonych na polowaniu indywidualnym w II klasie jakości i niższej, zgodnie z klasyfikacją z punktu skupu, myśliwy zobowiązany jest zabrać na użytek własny uiszczając cenę jak za klasę I.
5. Pkt. 4 nie dotyczy dużych dzików uznanych jako klasa II ze względu na kryteria wagowe.
6. Tusze, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do punktu skupu wskazanego przez zarząd koła przez myśliwego, który ją pozyskał.
§ 4
1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należą się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
2. Zarząd koła może zwierzynę drobną pozyskaną z naruszeniem zasadami wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zagospodarować wg własnej decyzji.
3. Uznania pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej dokonuje zarząd wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym i prowadzący polowanie na polowaniu zbiorowym.

§ 5
1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasadami wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez zarząd.
3. Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które spowoduje zawieszenie myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez zarząd koła.
4. Kryteria podejmowania decyzji zarządu przywołanych w ust. 2 i 3 muszą być ogłoszone przez zarząd w komunikacie do członków koła przed okresem polowań na daną zwierzynę.

§ 6

1. Myśliwemu - członkowi koła oraz leśnikom z terenu obwodu łowieckiego nr 202 - za pozyskaną przez siebie zwierzynę przysługuje premia w wysokości 20% wartości tuszy za wyjątkiem zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym.

UCHWAŁA NR 11/2009 w sprawie zasad wykonywania polowań indywidualnych

§ 1
1. Łowczy koła odpowiada za zgodność książek ewidencji zgłoszeń na polowania indywidualne z obowiązującymi przepisami oraz kontroluje prawidłowość dokonywanych w niej wpisów przez myśliwych.
2. Zapisując się w książce ewidencji zgłoszeń należy podać jeden tylko rejon polowania, nie zajęty przez innego myśliwego, składając swój osobisty podpis przy zgłoszeniu. Upoważnia się do wypisu zgłoszenia innego myśliwego, każdego członka koła. Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny myśliwy możliwe jest tylko w uzgodnieniu z nim.
3. Zgłoszenie w książce zgłoszeń na wykonywanie polowania jest ważne nie dłużej niż od momentu zgłoszenia do godz. 9:00 dnia następnego, kiedy to myśliwy lub osoba upoważniona zobowiązana jest do wpisania zakończenia polowania i ewentualnych rezultatów polowania..

§ 2
3. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej należy zgłosić telefonicznie w ciągu 24 godz. łowczemu, niezależnie od wpisu do książki ewidencji zgłoszeń.
4. Wykonane lub nieważne już odstrzały oraz kwity PZ ze skupu należy zwrócić odpowiednio łowczemu w ciągu 7 dni od daty dokonania odstrzału lub upływu ważności odstrzału.

§ 3
1. Polowanie indywidualne na dziki w lesie w okresach występowania szkód może zostać wstrzymane lub ograniczone przez zarząd koła.
§ 4
1. Przed (maksymalnie 3 dni) mającym się odbyć polowaniem dewizowym indywidualnym oraz w trakcie jego trwania Zarząd Koła może wstrzymać polowania w określonych sektorach łowiska.
2. Dzień przed polowaniem dewizowym zbiorowym oraz w dniu, kiedy to polowanie się odbywa, polowanie indywidualne jest zabronione.
§ 5

1. Myśliwy może zaprosić na polowanie indywidualne jednego gościa raz w sezonie łowieckim na nie więcej niż 10 dni jednorazowo. Pozostałych gości może zaprosić odpłatnie - stawka dzienna 50 złotych. Goście mogą otrzymać odstrzał na samce zwierzyny płowej tylko w I kl wieku z odstrzału myśliwego zapraszającego.
2. Polowanie indywidualne gościa członka koła, może odbywać się wyłącznie w tym samym sektorze co zapraszający myśliwy członek koła.

UCHWAŁA NR 16/2009 w sprawie obchodów 35 rocznicy powstania Koła.
1. Przeznacza się na zabezpieczenie obchodów koła kwotę do 20.000 zł. Podejmując decyzję o wydatkach na obchody zarząd będzie się kierował bieżącą sytuacją finansową koła.

UCHWAŁA NR 17/2009 w sprawie korzystania z mienia ruchomego Koła
1. Ustala się możliwość odpłatnego korzystania ze sprzętu rolniczego koła ( w tym ciągnika). Korzystający ze sprzętu pokrywa koszty pracy sprzętu (ciągnika) oraz wynagrodzenia kierowcy.
Zarząd ustali na posiedzeniu wartości w/w stawek na dany sezon.

UCHWAŁA NR 18/2009 w sprawie danych osobowych.
Nakłada się na członków Koła obowiązek bezwzględnego informowania Zarządu Koła o:
1. zmianie adresu zamieszkania,
2. zmianie numeru telefonicznego,
3. nabyciu lub zbyciu broni myśliwskiej, w tym podania numeru broni,
4. nabyciu uprawnień selekcjonerskich, w tym numeru uprawnień selekcjonerskich i daty ich otrzymania,
5. otrzymaniu nowej legitymacji członka Koła, w tym o aktualnym jej numerze i dacie wydania legitymacji.
UCHWAŁA NR 19 w sprawie złożenia wniosków o nadanie oznaczeń łowieckich.
1. Zarząd Koła w związku z obchodami 35 rocznicy założenia koła złoży w odpowiednim terminie wnioski o nadanie brązowego medalu za zasługi łowieckie dla niżej wymienionych kolegów:
" Beczek Janusz
" Czerwiński Wiktor
" Drożdżal Mieczysław
" Gontarczuk Andrzej
" Górski Klemens
" Hałas Sylwester
" Joński Zbigniew
" Kosicki Krzysztof
" Mrozek Andrzej
" Niezgoda Andrzej
" Pałaszyński Maciej
" Przybysz Janusz
" Puchała Andrzej
" Skajda Andrzej
" Starzomski Jarosław

Strona główna | UWAGA | O nas | Łowisko | Historia kola | Prawo | Kontakt | Galeria | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego